LETNIE GRAND PRIX - INTERMARCHE W TENISIE ZIEMNYM ZAKO?CZONE
Kto i kiedy wpad? na ten pomys? dok?adnie wiadomo.
Uda?o si? przekona? odpowiedniego cz?owieka pana
Stefana Bili?skiego (Prezes Intermarche Kostrzyn),
który jest wielkim mi?o?nikiem sportu.
Jak wiadomo od lat startuje w rajdach samochodowych
na terenie ca?ego ?wiata z dobrymi wynikami oraz
nami?tnie gra w hokeja na trawie.

Wielokrotnie wspiera? wszelkie przedsi?wzi?cia
o charakterze sportowym na terenie S?ubic ,
Kostrzyna i wielu innych miejscowo?ci.
Od kilku lat wspiera równie? dzia?alno?? Warsztatów
Terapii Zaj?ciowych w ?abicach. Bez jego wsparcia
nie uda?oby si? zorganizowa? turnieju o takiej skali
i poziomie organizacyjnym. Jak na tenis amatorski
byli?my w stanie zapewni? niezwykle cenne nagrody.
I Letnie Grand Prix- Intermarche w tenisie ziemnym
odby?o si? w dn. 10 – 11 maja. Wystartowa?o 27 rakiet
z województwa Lubuskiego , Wielkopolskiego,
Zachodniopomorskiego, a tak?e Dolno?l?skiego m.in.
z Poznania , Szczecina Wroc?awia , Gorzowa Wlkp.,
Mi?dzyrzecza , Kostrzyna nad Odr? , S?ubic , Gubina,
Górzycy i Frankfurtu nad Odr?. Najlepszy okaza? si?
znany wszystkim Wojciech Tomków (S?ubice). Drugie
miejsce wywalczy? sobie Dariusz Krzeptowski (S?ubice).
Trzecie miejsce zaj?? Szymon Zmaczy?ski (Szczecinek)
pokonuj?c Piotra Kardasia (Frankfurt n/O) .W II Edycji
letniego Grand Prix – Intermarche, która odby?a si? w
dniach 17- 18 maja. Udzia? wzi??o 18 zawodników z woj.
Lubuskiego , a tak?e Zachodniopomorskiego. Najlepszy
okaza? si? Adam Kowalczyk (Górzyca) , który pokona? w
finale W. Tomkowa. Trzecie miejsce zaj?? W. Kowalczyk
pokonuj?c Piotra Kardasia .Tym sposobem poznali?my
ósemk? najlepszych zawodników, którzy spotkali si? w
Turnieju Masters w dn. 12-13 lipca. Sk?ad o?miu
najlepszych: W. Tomków, P. Karda?,  A. Kowalczyk,
D. Krzeptowski, W. Kowalczyk, K. Deptuch, J. Bidol i
K. Krupa. Jak przysta?o na Turniej Mistrzów mecze by?y
w wi?kszo?ci zaci?te i wyrównane . Historia lubi si?
powtarza? w finale spotkali si? W. Tomków i A. Kowalczyk.
Ten pierwszy chcia? si? zrewan?owa? za pora?k? w
turnieju kwalifikacyjnym i by? bardzo bliski. Pierwszego
seta wygra? zdecydowanie. W drugim secie sytuacja si?
odwróci?a na korzy?? A. Kowalczyka. Tak ju? zosta?o do
ko?ca. Masterem Letniego Grand Prix – Intermarche zosta?
Adam Kowalczyk (Górzyca). O trzecie miejsce walczyli D.
Krzeptowski (S?ubice) przeciw Piotrowi Kardasiowi
(Frankfurt n/O). Lepszy okaza? si? Piotr Karda? .
Uroczystego wr?czenia pucharów oraz nagród pieni??nych
dokona?a p. Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy
Ma?gorzata Gniewczy?ska oraz p. Wójt Gminy Górzyca
Tomasz Kowalczyk.

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »