Objazdowe Wakacje z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy (foto)

Jak co roku, w ramach akcji „Objazdowe Wakacje z Gminnym O?rodkiem Kultury” pracownicy GOK odwiedzili m?odych mieszka?ców Gminy Górzyca w ich miejscach zamieszkania. 
Ka?dego dnia pojawiali si? w innej miejscowo?ci, dzie? zawsze rozpoczyna? si? od gimnastyki po??czonej z zabaw? i rozwi?zaniem krzy?ówki, której tematem przewodnim by? zdrowy tryb ?ycia, zdrowe i prawid?owe nawyki ?ywieniowe . 
Nast?pnie dzieci wraz z instruktorami przygotowywa?y zdrowe ?niadania, których podstaw? stanowi?y ?wie?e warzywa i owoce. Przygotowane samodzielnie sa?atki, kanapki, soki i koktajle znika?y ze sto?ów szybciej ni? si? na nich pojawia?y i niew?tpliwie by?y dla dzieci atrakcj? i ciekaw? odmian? codzienno?ci. Na zako?czenie ka?dy uczestnik otrzyma? pami?tkowy dyplom za udzia? w „Objazdowych Wakacjach z Gminnym O?rodkiem Kultury w Górzycy”
Odwiedzili?my wszystkie wsie Gminy Górzyca:

03.07.2017r. – Pami?cin –boisko przy szkole
04.07.2017r. - Czarnów- plac przy remizie stra?ackiej
05.07.2017r.- ?abice – sala wiejska
Spud?ów- ?wietlica wiejska
06.07.2017r.- Sta?sk-wiata pry boisku do pla?ówki
07.07.2017r.- Górzyca- Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny
10.07.2017r.- ?ugi Górzyckie- plac zabaw 
11.07.2017r.- Laski Lubuskie- ?wietlica wiejska
Radówek-?wietlica wiejska 
12.07.2017r. –Owczary -plac zabaw.
W tegorocznych „Objazdowych wakacjach z GOK udzia? wzi??o ??cznie 140 dzieci.
 
Kierujemy s?owa podzi?kowa? do wszystkich tych, dzi?ki którym realizacja naszych za?o?e? by?a mo?liwa. Za pomoc szczególnie dzi?kujemy: so?tysom wsi Sta?sk Panu Stanis?awowi Kwiekowi i wsi Pami?cin Panu Ryszardowi Cie?lakowi, Pani Marii Palmowskiej i Marii Syktus Radnym Gminy Górzyca, Panu Zbigniewowi Ho?owaczowi , Pani Annie Wasilewskiej, Panu Robertowi Wojtczakowi , Panu Zbigniewowi Bieniowi i Julce Szaniawskiej 
 
Sporz?dzi?y:
Wioletta Sitko Wrótniak
Halina Kowalczyk
 
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »