TURNIEJ PI?KI PLA?OWEJ znamy zwyci?zców pierwszego turnieju! (foto)
23 czerwca w Radówku odby? si? pierwszy z trzech turniejów pla?owej pi?ki siatkowej. Do rywalizacji stan??y 4 dru?yny.
Uroczystego rozpocz?cia dokona?y dyrektor Gminnego 
O?rodka Kultury w Górzycy - p. Ma?gorzata Gniewczy?ska 
z so?tysem wsi Radówek - p. Alicj? Szary oraz radn? Gminy Górzyca Maria Palmowsk?. 
Rozgrywki odbywa?y si? systemem ka?dy z ka?dym. Zwyci?zc? turnieju okaza? si? zespó? Pawe? Hajkowicz i Adam Kierski.


W trakcie trwania turnieju  na dzieci czeka?y niespodzianki w postaci  konkursów i gier sprawno?ciowych typu bieg z balonami w parach, skoki w workach oraz malowanie buzi. Wszystkie dzieci bior?ce udzia? w festynie otrzyma?y s?odko?ci  ciasteczka, cukierki i lody a na  koniec  upominki za udzia?. 
Po zako?czonych zmaganiach zawodnicy otrzymali pami?tkowe dyplomy. 

Przypominamy, ?e jest to jeden z trzech turniejów przy którym ka?da dru?yna dostaje punkty. 
Podsumowanie turnieju i nagrodzenie najlepszych dru?yn, z najwi?ksz? ilo?ci? punktów zostanie przedstawiona na ostatnim turnieju w dniu 07.07.2017 r. godz. 16:30 w Górzycy

Klasyfikacja po pierwszy turnieju w Radówku:

1. miejsce Adam kierski i Pawe? Hajkowicz                40 pkt
2. miejsce Rados?aw Oprzalski i Grzegorz Wróbel    35 pkt
3. miejsce Jakub Wróbel i Kamil Gawda                    30 pkt
4. miejsce Micha? Borula i Pawe? Szkutnicki               25 pkt

A ju? teraz zapraszamy do Lasek Lubuskich na drugi turniej 30.06.2017 r. godz.16:30

Sporz?dzi?:
Mateusz Podlipski

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »