"Wszystkie dzieci nasze s?" tak si? bawili?my (foto)
11 czerwca na terenie Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego w Górzycy odby? si? Gminny Dzie? Dziecka pod has?em "Wszystkie dzieci 
nasze s?". Organizatorzy zadbali o wszystko, nawet o pi?kn? pogod?. Tego dnia teren kompleksu przypomina? wielki, radosny, 
mieni?cy si? wszystkimi kolorami t?czy plac zabaw. W programie festynu znalaz?y si? gry, zabawy i konkursy prowadzone przez 
animatorów duet klaunów "Ruphert & Rico" oraz mnóstwo ska?ców, dmucha?ców, pokazy stra?ackie i policyjne, pyszna cukrowa wata, 
zimne sorbety,, popcorn, domowe ciasto.
Punktualnie o godz. 19.00 Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w towarzystwie klaunów z?o?y?a wszystkim dzieciom ?yczenia z okazji 
ich ?wi?ta, po czym wypuszczono w niebo ponad 100 kolorowych baloników wype?nionych helem.
Nale?y podkre?li?, ?e skorzystanie z tak ogromnej ilo?ci atrakcji by?o dla dzieci  ca?kowicie bezp?atne, wszystkie atrakcje ufundowa? Gminny O?rodek Kultury w Górzycy. 
Mamy ?wiadomo??, ?e im wi?cej mo?liwo?ci wspólnej twórczej zabawy stworzymy dzieciom na pocz?tku ich ?yciowej drogi, tym 
pe?niejsze b?dzie ich ?ycie w przysz?o?ci.
Dzi?kujemy wszystkim za wspóln? zabaw?. Mamy nadziej?, ?e spotkamy si? znów za rok!

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »