Turniej Pi?ki No?nej OLDBOJÓW o Puchar Prezesa Firmy RAVEN Zako?czony
 W dniu 6.07.2008 r.( niedziela) na Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym
w Górzycy odby? si? Turniej Pi?ki No?nej OLDBOJÓW z udzia?em zespo?ów:
KS „POLONIA” Nowy Tomy?l, „OLDBOYS” S?ubice, KKP „CELULOZA” Kostrzyn
nad Odr?, MKS „ CZARNI-BROWAR” Witnica, KKS „LECH” Pozna? oraz
gospodarzy KS „ODRA” Górzyca.

Turniej rozgrywano w 2-ch grupach : w grupie I grali:
„Celuloza” Kostrzyn nad Odr?, „Polonia” Nowy Tomy?l
oraz „Oldboys” S?ubice, w grupie II : KKS „Lech” Pozna?,
„Czarni-Browar” Witnica oraz „Odra” Górzyca. Mecze
rozegrano systemem „ka?dy z ka?dym” 2 x20 min.
Z grup do pó?fina?ów awansowa?y po 2 zespo?y: z grupy I
awans wywalczy?y: „Oldboys” S?ubice oraz „Celuloza”
Kostrzyn nad Odr?, natomiast z grupy II w pó?finale
zagra?y: KKS „Lech” Pozna? oraz „Odra” Górzyca.
Pó?fina?y z kolei rozegrano systemem „pucharowym”
na krzy? 1 z grupy I z 2 z grupy II i odwrotnie 1 z grupy
z II zespo?em z grupy I.
Tak wi?c w pierwszym pó?finale spotka?y si? : KKS „Lech”
Pozna? z KKP „Celuloza” Kostrzyn nad Odr?, w którym
uzyskano wynik 1:1 a o awansie zadecydowa?y rzuty karne.
4:2 wygra? „Lech” i awansowa? do fina?u.
W drugim pó?finale spotka?y si? zespo?y „Oldboys” S?ubice
oraz „Odra” Górzyca, w którym lepszym okaza? si? zespó?
ze S?ubic wygrywaj?c 1:0
      W finale o pi?kny Puchar Prezesa Firmy „ RAVEN” spotka?y
si? „Lech” Pozna? oraz „Oldboys” S?ubice. Po bardzo
ciekawym i zaci?tym spotkaniu lepsi okazali si? „Oldboye”
ze S?ubic wygrywaj?c 1:0 a zwyci?sk? bramk? zdoby?
Dariusz Olechno.
      Wszystkie spotkania s?dziowali s?dziowie delegowani
przez Okr?gowy Zwi?zek Pi?ki No?nej w Gorzowie Wlkp.
Kolegium s?dziów uzna?o, ?e najwszechstronniejszym
zawodnikiem turnieju zosta? Krzysztof Wojciechowski
z KKP „ Celuloza” Kostrzyn nad Odr?, najlepszym
bramkarzem Waldemar Bagi?ski z „Oldboys” S?ubice a
królem strzelców ca?ego turnieju Miros?aw Oko?ski z
KKS „Lech” Pozna?, by?y reprezentant Polski, zdobywca
Pucharu Polski. Warto podkre?li?, ?e w?a?nie ten zawodnik
w latach 80-tych reprezentuj?c „HAMBURGER SV” zaj?? 2
miejsce w plebiscycie na pi?karza roku Bundesligi.
      W zespole KKS „Lech” Pozna? zagrali byli reprezentanci
Polski  mi?dzy innymi: Waldemar Kryger, Pawe? Wojtala,
Marek Rzepka oraz wymieniony wy?ej Miros?aw Oko?ski.
Zabrak?o jedynie zapowiadanego wcze?niej Andrzeja
Juskowiaka.W opinii kibiców turniej przeprowadzono
bardzo sprawnie pod wzgl?dem organizacyjnym.
Przepi?kne puchary, dyplomy i wyró?nienia wr?czy?y
Pani dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Górzycy
Ma?gorzata Gniewczy?ska oraz Pani sekretarz Urz?du
Gminy Maria Palichleb.

   

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »