Pami?cin zaskoczy? wszystkich! (foto)
Ju? po raz 10 Gminny O?rodek Kultury w Górzycy by? organizatorem Olimpiady So?ectw. Zmagania pomi?dzy so?ectwami odby?y si? 20 maja 2017 r. u zwyci?zców poprzedniej edycji – w Czarnowie. W szranki stan??y wszystkie so?ectwa wchodz?ce w sk?ad gminy Górzyca: Sta?sk, Czarnów, ?abice, Górzyca, Pami?cin, Radówek i Laski Lubuskie na czele ze swoimi so?tysami. Uroczystego otwarcia dokonali Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury Pani Ma?gorzata Gniewczy?ska oraz Wójt Gminy Górzyca Robert Stolarski ?ycz?c zawodnikom sportowej rywalizacji.
Na zawodników czeka?y ró?norodne konkurencje: bieg w alkogoglach, rzut gumofilcem, wy?cig na skrzynkach, przeci?ganie liny, zgniatanie butelek na czas, a tak?e konkurencje tylko dla w?odarzy so?ectw: „szukam drobnych”  i zbijanie balonów lotk?. Du?? wiedz? na temat gminy wykazali si? uczestnicy quizu na temat Górzycy, w którym oczywi?cie wszyscy zdobyli najwi?ksz? liczb? punktów. Wielk? pomys?owo?? pokazali startuj?cy w konkurencji „na swojsk? nut?”, do której nale?a?o wymy?li? tekst przy?piewki o gminie Górzyca i zaprezentowa? na scenie. Scenicznymi zwierzakami okazali si? mieszka?cy Czarnowa, którzy nie mieli sobie równych, ani w wykonaniu ani w tworzeniu tekstu. Na Olimpiad? So?ectw nale?a?o równie? przygotowa? jak najbogatszy bukiet z polnych kwiatów, liczy?a si? wielko??, ró?norodno?? i u?o?ona kompozycja. Rywalizacja mi?dzy dru?ynami by?a nadzwyczaj zaci?ta. Tabela wyników zmienia?a si? w trakcie turnieju jak w kalejdoskopie. W ostatecznej klasyfikacji pierwsze miejsce wywalczy? Pami?cin zdobywaj?c 96 pkt., drugie Czarnów – 94 pkt., trzecie natomiast so?ectwo Górzyca z liczb? punktów 82. Na czwartej pozycji uplasowa? si? Sta?sk z 81 pkt., pozosta?e miejsca zaj??y: ?abice –  76 pkt., Radówek – 69 pkt. i Laski Lubuskie – 65 pkt. Wszystkie so?ectwa otrzyma?y pami?tkowe puchary, dyplomy i nagrody. Uroczystego wr?czenia pucharów, nagród i okoliczno?ciowych dyplomów zwyci?zcom i uczestnikom turnieju dokonali: Wójt Gminy Górzyca, Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury oraz Wicewójt Gminy Górzyca.  Dodatkowo zwyci?skie so?ectwo przej??o puchar przechodni, który zgodnie z zasadami regulaminu nale?y zdoby? trzy razy z rz?du aby zosta? jego posiadaczem.
Wieczorn?, rozrywkow? cz??? programu zapewni?a gwiazda wieczoru zespó? „No Problem”. Posiadaj?cy w repertuarze utwory minionych lat, wspó?czesne i aktualne hity z list przebojów polskiej muzyki rozrywkowej. Turniej by? okazj? do ?wietnej rodzinnej zabawy, wzajemnej integracji, a tak?e miejscem, gdzie na dzieci czeka?o wiele atrakcji.  
Na kolejne atrakcje zapraszamy ju? 11 czerwca na Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny, gdzie odb?dzie si? festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. 
 
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »