Kiedy ?mieje si? dziecko, ?mieje si? ca?y ?wiat!!!
W ramach dzia?a? podejmowanych pod has?em programu
pomocy dzieciom Bank Dzieci?cych U?miechów,
Fundacja Bank Zachodni WBK po rozpatrzeniu wniosku
z?o?onego przez Gminny O?rodek Kultury w Górzycy
przyzna?a kwot? 1.200,00z?., na organizacj?
jednodniowej wycieczki do Pobierowa w dniu 4 lipca 2008r. W wycieczce udzia? wezm? dzieci z terenu gminy Górzyca.
W programie zaplanowano m.in. zwiedzanie osobliwo?ci
Pobierowa, pla?owanie, gry i zabawy integracyjne na pla?y.
    Dzie? wcze?niej 3 lipca o godz. 15.00 na terenie
Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego odby?o si? oficjalne
przekazanie czeku przez Dyrektora 1 Oddzia?u BZ WBK w
Kostrzynie Pani? Renat? Nowak.
    Pracownicy Banku BZ WBK wierz?, ?e dzia?ania
charytatywne Fundacji przyczyni? si? do poprawy warunków
?ycia dzieci ubogich, a tak?e niejednokrotnie wywo?aj?
szeroki u?miech na ich twarzach. Kto wie, by? mo?e ju?
podczas naszej wycieczki czyja? twarz rozb?y?nie u?miechem...
 
Bardzo si? ciesz? z udzielonego wsparcia. Mam nadziej?,
?e nast?pne wnioski spotkaj? si? równie? z przychylno?ci?
ze strony Fundacji - mówi dyr GOK Ma?gorzata Gniewczy?ska

Najbardziej podoba? mi si? spacer promenad? i pobyt na
pla?y - mówi 11 letnia Kaja Kosmala.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »